1. Số hệ thống pháp luật nhiều hơn hơn số quốc gia trên thế giới.

2. Có nhiều quốc gia hơn số hệ thống pháp luật?

3. Số hệ thống pháp luật bằng số quốc gia?

4. Luật so sánh không phải là một ngành luật thực định?

5. Luật so sánh là một ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc gia?

6. Luật so sánh chỉ là việc so sánh các hệ thống pháp luật khác nhau nhằm tìm ra sự tương đồng và khác biệt?

7. Trong luật so sánh, để đánh giá đúng mức các giải pháp pháp lý của các hệ thống pháp luật khác nhau, người nghiên cứu cần lựa chọn các quy phạm pháp luật cùng điều chỉnh một quy phạm?

8. Ở giai đoạn cuối của quá trình so sánh cần đánh giá xem giải pháp nào phù hợp hơn và giải thích tại sao lại phù hợp hơn?

9. Hệ thống chính trị quốc gia là nhân tố duy nhất quyết định sự tương đồng và khác biệt giữa các hệ thống pháp luật?

10. Khi xây dựng giả thuyết để nghiên cứu so sánh luật, người nghiên cứu không mặc nhiên coi các khái niệm tồn tại trong hệ thống pháp luật này cũng có trong hệ thống pháp luật khác?

11. Một chế định pháp luật áp dụng phổ biến trong hệ thống pháp luật có thể không tồn tại trong hệ thống pháp luật quốc gia khác?

12. Xây dựng hệ thống các khái niệm là giai đoạn của quá trình so sánh?

13. Việc tìm ra một tiêu chí thích hợp sẽ giúp phân nhóm một cách chính xác các hệ thống?

14. Đối tượng của Luật so sánh rộng hơn đối tượng của khoa học pháp lý khác?

15. Dòng họ Civillaw, mức độ ảnh hưởng của Luật La mã với luật công và luật tư là không giống nhau?

16. Ở Châu âu lục điạ trước thế kỷ 18 đã từng có cuộc pháp điển hóa lớn được ghi nhận?

17. Luật La Mã cổ đại là nền tảng chính của hệ thống pháp luật Châu âu lục địa?

18. Civillaw được truyền bá khắp châu âu, kể cả nước Anh?

19. Ins Tintutiones là sách giáo khoa luật La Mã?

20. Luật 12 bảng tiêu biểu cho luật Giecmanh, ra đời năm 440 TCN?

21. Trường phái các nhà pháp điển hiện đại nghiên cứu luật la mã xuất hiện ở Đức thế kỷ 16?

22. Dòng họ Civillaw còn có tên là dòng họ pháp luật châu âu lục địa?

23. Dòng họ Civillaw còn có tên là dòng họ pháp luật Đức, La Mã?

24. Dòng họ Civillaw còn có tên là dòng họ luật tư, luật thành văn?

25. Nói châu âu đã từng có hệ thống luật chung Commonlaw châu âu?

26. Pháp luật thực định của châu âu thế kỷ 17 - 18 là hỗn hợp luật thành văn, tập quán pháp và luật giáo hội?

27. Thành ngữ " Luật la Mã" chỉ toàn bộ sản phẩm của hoạt động lập pháp được sáng tạo từ năm 450 trước công nguyên cho tới thời kỳ phục hồi nghiên cứu luật Lã mã ở các trường Đại học ở châu âu lục đia?

28. Luật la mã được tiếp nhận ở các nước Châu âu chỉ thông qua sự hổ trợ của các trường Đại học đối với từng trường hợp cụ thể?

29. Các chế định trong luật tư của các nước trong dòng họ Civillaw đều có những điểm tương tự nhau là do các nước tiếp nhận các tập quán được áp dụng chung?

30. Bộ luật Napoleong là bộ luật kinh điển cho dân luật các nước thuộc dòng họ Civillaw?