Giáo trình tâm lý học đại cương ( dưới dạng word)

Hoặc:


Được viết lại từ Giáo trình tâm lý học đại cương – Học viện hành chính quốc gia –Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội và nhiều tài liệu tham khảo khác.