-‘๑’- Diễn Đàn 33K13 - ĐNO -‘๑’-

Chào Bạn ! Diễn đàn khoa Luật 33K13 - ĐNO - Đại Học Kinh Tế - Đà Nẵng rất vui khi các Bạn ghé thăm diễn đàn chúng tôi. Chúc Bạn 1 ngày tốt lành ! Bạn có thể Click " Do not display again " để tắt khung cửa sổ này.

-‘๑’- Diễn Đàn 33K13 - ĐNO -‘๑’-

( ^_>^ ) & ( ^_^ ) Www.33K13.Tk ( ^o^ ) & ( ^<_^ )
 
Trang ChínhGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
-‘๑’- :: (¯`'•.¸(¯`'•.¸† Không hiểu do vô tình hay hữu tình, vào ngày 20/10/2010, Diễn đàn Luật Học Www.33K13.Tk của lớp Luật 33K13 - Đại Học Kinh Tế - Đà Nẵng được khai sinh, lấy cảm hứng từ bài viết: " Ứng dụng phương pháp giảng dạy tình huống trong đào tạo Luật " của Thạc sỹ: Vũ Thị Thúy - Giảng viên khoa Luật Hình Sự - Trường Đại Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cùng theo đó là của các chuyên mục trên Diễn đàn triễn khai, với một mục đích làm sao cho việc học Luật, tìm hiểu Pháp Luật, không phải là cái gì quá khó hiểu, cũng không còn những điều Luật khô khan cứng nhắc. " Nhìn pháp luật qua lăng kính cuộc sống ". †¸.•'´¯)¸.•'´¯) :: -‘๑’- -‘๑’- :: (¯`'•.¸(¯`'•.¸† Cũng kể từ đó đến nay, Diễn đàn cũng trải qua nhiều khó khăn, thử thách, ban đầu rất ít truy cập, cuối cùng thì mọi chuyện cũng tốt đẹp, cũng tạo tiền đề cho Diễn đàn phát triễn nhanh hơn trước. †¸.•'´¯)¸.•'´¯) :: -‘๑’- -‘๑’- :: (¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhìn tổng thể thì Diễn đàn có nhiều điều chưa làm được, có nhiều chính sách hạn chế việc đăng ký thành viên, chúng tôi sẽ cố gắng để tạo một sân chơi có ích cho các Bạn có cùng mục đích tìm hiểu và nghiên cứu ngành luật. †¸.•'´¯)¸.•'´¯) :: -‘๑’- -‘๑’- :: (¯`'•.¸(¯`'•.¸† Vài dòng thông tin cho chương trình chào mừng 01 năm ngày sinh nhật Diễn đàn: 20/10/2010 -> 20/10/2011. †¸.•'´¯)¸.•'´¯) :: -‘๑’- -‘๑’- :: (¯`'•.¸(¯`'•.¸† Các Bạn có thể đóng góp ý kiến thêm để góp phần phát triễn Diễn đàn cho cộng đồng Luật Học 33K13 của chúng ta ngày càng phát triển hơn. †¸.•'´¯)¸.•'´¯) :: -‘๑’-

Share | 
 

 Xã hội học đại cương !

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1632
Points : 4711
Reputation : 2
Join date : 30/09/2010
Age : 8
Đến từ : Tuy Đức - Đăk Nông

Bài gửiTiêu đề: Xã hội học đại cương !   14/6/2011, 16:01

Xã hội học đại cương
Uploaded: 17/02/2011
File Size: 312.17 KB
Download tài liệu :

mediafire.com ?naovzlizxmt

mediafire.com 6ru9ewdwlwug/naovzlizxmt/xhhdaicuong_6737.pdf

File: xhhdaicuong 6737.pdf

6
+ Lμ ngêi ®Æt tªn cho lÜnh vùc khoa häc x· héi häc vμo n¨m 1838 trong tËp s¸ch thùc chøng luËn xuÊt hiÖn côm tõ XHH. - ¤ng cã c«ng lín lμ t¸ch tri thøc XHH ra khái triÕt häc ®Ó t¹o tiÒn ®Ò cho sù h×nh thμnh mét bé m«n khoa häc míi chuyªn nghiªn cøu vÒ ®êi sèng XH cña con ngêi. + Quan niÖm cña «ng vÒ XHH vμ c¬ cÊu XHH. Trong bèi c¶nh míi «ng cho r»ng XHH lμ mét lÜnh vùc khoa häc nghiªn cøu vÒ quy lu©t tæ chøc ®êi sèng XH cña con ngêi (khoa häc thùc t¹i XH) Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu : ¤ng cßn gäi XHH la vËt lý häc XH v× XHH cã ph¬ng ph¸p nghiªn cøu gÇn gièng víi ph¬ng ph¸p nghiªn cøu vËt lý häc . Nã còng gåm 2 lÜnh vùc c¬ b¶n : TÜnh häc XH vμ §éng häc XH §éng häc XH lμ bé phËn nghiªn cøu hÖ thèng XH trong tr¹ng th¸i vËn ®éng biÕn ®æi theo thêi gian Cßn TÜnh häc XH lμ bé phËn nghiªn cøu tr¹ng th¸i tÜnh cñaXH vμ c¬ cÊu cña XH c¸c thμnh phÇn phÇn t¹o lªn c¬ cÊu vμ c¸c mèi quan hÖ gi÷a chóng .TÜnh häc XH chØ ra c¸c quy luËt tån t¹i XH( ®éng häc XH chØ ra quy luËt vËn ®éng biÕn ®æi ) + Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu XHH: ¤ng cho r»ng XHH ph¶i vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p cña KH tù nhiªn ®Ó nghiªn cøu XH .Nhng vÒ sau «ng chØ ra r»ng XHH ph¶i nghiªn cøu b»ng ph¬ng ph¸p thùc chøng .¤ng ®Þnh nghÜa : ph¬ng ph¸p thùc chøng lμ ph¬ng ph¸p thu thËp xö lý th«ng tin kiÓm tra gi¶ thuyÕt vμ x©y dùng lý thuyÕt . So s¸nh vμ tæng hîp sè liÖu. Cã 4 ph¬ng ph¸p c¬ b¶n: - PP quan s¸t - PP thùc nghiÖm. - PP so s¸nh lÞch sö. - PP ph©n tÝch lÞch sö. + Quan niÖm vÒ c¬ cÊu XH .Ban ®Çu «ng cho r»ng c¸ nh©n lμ ®¬n vÞ c¬ b¶n nhÊt cña c¬ cÊu XH ( ®¬n vÞ h¹t nh©n). VÒ sau «ng l¹i cho r»ng gia ®×nh míi lμ ®¬n vÞ h¹t nh©n cña Xh vμ cã thÓ coi gia ®×nh nhmét tiÓu c¬ cÊu XH. ¤ng kÕt luËn mét c¬ cÊu XH vÜ m« ®îc t¹o thμnh tõ nhiÒu tiÓu c¬ cÊu XH ®¬n gi¶n h¬n. C¸c tiÓu c¬ cÊu XH nμy t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau theo mét c¬ chÕ nhÊt ®Þnh ®Ó b¶o ®¶m cho XH tån t¹i vμ ph¸t triÓn æn ®Þnh. + C¸ch gi¶i thÝch vÒ quy luËt vËn ®éng XH, quy luËt 3 giai ®o¹n cña tduy. Quy luËt ph¸t triÓn cña tduy nh©n lo¹i qua 3 giai ®o¹n - Giai ®o¹n tduy thÇn häc - Giai ®o¹n tduy siªu h×nh - Giai ®o¹n tduy thùc chøng ¤ng vËn dông quy luËt nμy ®Ó gi¶i thÝch rÊt nhiÒu h×nh tîng cô thÓ cña tduy cña XH. Gi¶i thÝch qu¸ tr×nh tduy tõ lóc sinh ra lμ x· héi hiÖn thùc lÉn XH tinh thÇn ®Òu vËn ®éng ph¸t triÓn theo quy luËt 3 giai ®o¹n: XH thÇn häc – Xh siªu h×nh – XH thùc chøng . Giai ®o¹n XH thÇn häc tõ thÕ kû 14 trë vÒ tríc Giai ®o¹n siªu h×nh tõ thÕ kû 14 ®Õn tk 18 Giai ®o¹n thùc chøng sau TK 18 ®Õn nay . Theo «ng XH vËn ®éng tõ tr¹ng th¸i XH nμy ®Õn 1 tr¹ng th¸i kh¸c lu©n lu©n cã 1 sù khñng ho¶ng . Con ngêi cã thÓ qu¶n lý tèt nhÊt XH cña m×nh trong giai ®o¹n thùc chøng ( c¸c nhμ khoa häc).C¬ chÕ cña sù v©n ®éng nμy lμ ®i lªn .Trong qua tr×nh ®ã cã kÕ thõa tÝch luü .Giai ®o¹n tríc lμ tiÒn ®Ò cña giai ®o¹n sau.

Www.33K13.TK


Nguyễn Ngọc Hải Lâm
Y!: ChuyenTinh_O_Harvard2
Email: nguyenngochailam@gmail.com
¤ø„¸¨°º¤ø„¸ ¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨
¨°º¤ø„¸I Love ♥️¸„ø¤º°¨
¸„ø¤º°¨ ...You...♥️``°º¤ø„¸
¸„ø¤º ``°º¤ø„¸ ¤ø„¸¨°º


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://33k13.4rumer.com
 
Xã hội học đại cương !
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘๑’- Diễn Đàn 33K13 - ĐNO -‘๑’- :: ๑۩۞۩๑ Học Tập ๑۩۞۩๑ :: -‘๑’- Môn học Kỳ 2 -‘๑’- :: -‘๑’- Xã Hội Học -‘๑’--
Chuyển đến